ÚVOD. MOTLIDBA. ZÁZRAKY. SEDEMBOLESTNÁ. OZNAMY. FOTO/VIDEO. ČLÁNKY. KONTAKT.
duchovne vedie dôst. Don Ernest Macák SDB, 
            dôst. Peter Mášik, farár
Svet je spútaný satanovými okovami,
lebo zabudol na Ježišovo utrpenie,
na ten najväčší zázrak Božej Lásky.
  sv. Pavol z Kríža
Kňažské požehnanie
Krížová cesta Sedembolestnej - 1 strana

                                PIESEŇ

Deti Matky Márie,

obraz jej múk známy je:

meč bolesti prenikol

jej srdce za hriešnikov.


V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Amen


PRÍPRAVNÁ  MODLITBA

Sedembolestná Matka Mária, prijmi od nás túto krížovú cestu, ktorú chceme vykonať na pamiatku tvojich nevýslovných bolestí. Ty si ich znášala z lásky k svojmu Synovi a nášmu Pánovi, a tak si spolupracovala na našej spáse. Meč bolesti, ktorý vnikol do tvojho prečistého materského srdca, nech duchovne poraní aj nás, nech v nás vzbudí ducha kajúcnosti a pokánia, aby sme žili v Božej láske a milosti, a tak sa stali účastnými na tej sláve, ktorú nám tvoj Syn zaslúžil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Amen


PRVÉ ZASTAVENIE


PIESEŇ

Keď Syna obetuje

v chráme Pána počuje

proroctvo Simeona

čo bude trpieť ona.


                         Simeon predpovedá Panne Márii meč bolesti


Čítanie

Z evanjelia svätého Lukáša      2,34-35

Simeon povedal Márii, Ježišovej matke: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, - aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.´´


ROZJÍMANIE

Predstavme si, akú veľkú bolesť MUSELA Panna mária pocítiť, keď počula slová staručkého Simeona, ktorý predpovedal utrpenie, že jej Syn bude trpieť a že jej vlastné srdce prenikne meč bolesti. Z prorockých slov tušila, čo čaká jej Syna, a vedela si predstaviť nevďačnosť mnohých ľudí, ktorých viny on sám ponesie (porov.Iz 53,11).

Nepatrím aj ja medzi týchto nevďačníkov?

V duchu si kľaknime k nohám bolestnej Matky a odprosme ju za svoje nevďačnosť.

Chvíľa ticha

Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.


MODLITBA

Presvätá Panna, ty si pri Simeonovom proroctve pocítila v srdci ostrú bolesť;  prosíme ťa pre tvoje ranené srdce,  vypros nám milosť, aby sme vždy verne stáli po boku tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista,  a jeho svätej Cirkvi a nikdy sa nedali strhnúť do krážov jeho nepriateľov. Amen


DRUHÉ ZASTAVENIE


PIESEŇ

Druhý meč ju stíha zas:

Herodesov krutý hlas;

keď pred hnevom človeka

do Egypta uteká


                             Svätá rodina uteká do Egypta


Čítanie

Z evanjelia svätého Matúša     2,13-14

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. ”On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.


ROZJÍMANIE

Sprítomníme si bolesť, ktorú Mária v srdci pocítila, keď Pánov anjel prikázal Jozefovi, aby nočnou hodinou utekali s dieťaťom do Egypta, lebo Herodes chcel zavraždiť jej Syna! Aká úzkosť zvierala jej srdce pri pomyslení, že by ich vojaci ukrutného kráľa mohli na ceste dohoniť! Herodesovi sa podobá každý, kto ťažkým hriechom vyháňa Ježiša zo svojho srdca alebo zo srdca iného človeka.

Každý, kto vraždí nenarodené dieťa prejavuje krutosť Herodesa. Padnime v duchu k nohám bolestnej Matky a odprosme ju za všetky svoje nevernosti voči Pánu Ježišovi i za každé odmietanie jeho prítomnosti v našom srdci, v našej rodine.


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.MODLITBA

Bolestná Matka, s akou láskou si túlila na svoju hruď Božie Dieťa, keď si v úzkosti a strachu utekala pred Herodesom! Pre tvoje úzkosti a bolesti, pre plač betlehemských matiek nad ich zavraždenými synmi ťa prosíme, buď pomocnicou a ochrankyňou všetkých učencov, ktorí musia v cudzom kraji znášať útrapy vyhnanstva. Amen


TRETIE ZASTAVENIE


PIESEŇ

Tretia bolesť, hľa, tu je,

keď s úzkosťou zisťuje,

že ježiša nemajú;

s bolesťou ho hľadajú.

   

Mária hľadá strateného Ježiša v chrámeČítanie

Z evanjelia podľa Lukáša             2,43-45

Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.


Rozjímanie

Zaiste veľká bolesť zovrela srdce Márie, keď zbadala, že bez vlastnej viny stratila Ježiša. Bolesť sa stupňovala tým väčšmi, že ani príbuzní, ani známi nevedeli jej nič povedať o stratenom Ježišovi. Spolu s Jozefom sa vrátili do Jeruzalema a s bolesťou ho hľadajú tri dni.

Koľko ľudí stráca Ježiša a netrápi ich to. Ani ho nehľadajú a strácajú ho svojou vinou, hriechom. Nebol som azda i ja  dlhší čas bez Ježiša?

V duchu padnime k nohám bolestnej Matky a prosme ju, aby ti pomáhala čím vernejšie a plnšie hľadať Ježiša, poklad a lásku nášho srdca.


Oroduj za nás, Matka Sedembolestná.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.


MODLITBA

Bolestná Matka, pomôž nám, aby sme sa učili od teba vytrvalo hľadať Ježiša vždy, keď sme sa od neho vzdialili, a nech nás nič neodlúči od neho, lebo on je našou cestou, pravdou a životom. AMEN


ŠTVRTÉ ZASTAVENIE


PIESEŇ

Štvrtá bolesť skľučuje,

Božiu Matku zraňuje,

keď sa stretá s Ježišom

padajúcim pod krížom.


                   Mária sa stretá s Ježišom na ceste na Kalváriu


ČÍTANIE

Z evanjelia podľa svätého Lukáša            3, 26-27

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.


Rozjímanie

Láskyplná Matka sa stretá so svojím zmučeným Synom na krížovej ceste.

Zdravas K Bolestnej Matke
TOPlist